Suudi Arabistan'da Kadın

Suudi Arabistan'da Kadın

14 Temmuz 2017

Giriş

Kadın hakları tartışması, sanayi toplumu sonrası cinsler arası iş bölümünde kadın-erkek ayrımının ortadan kalkmasıyla birlikte, tarihteki bağlamından farklı olarak yürütülmeye başlamıştır. Kadınların ucuz işçi olarak fabrikalarda çalıştırılmaya başlanmasından sonra yaşanan hak ihlalleri ve bu duruma tepki olarak Batı’da başlayan reaksiyon, modern çağda kadın hakları söyleminin gelişmesini tetiklemiştir.

Değişen sosyal şartların beraberinde getirdiği sorunlar aynı konuyu İslam toplumlarında da tartışmaya açmıştır. İslam hukukunda kadına tanınan hakların neler olduğu ve dinî hükümler, asli kaynağından referans alınarak sosyal, siyasi ve ekonomik hayatta uygulama alanı bulduğunda kadının elde etmesi gereken konumun ne olacağı hemen hemen bütün Müslüman toplumlarda tartışma konusu olmuştur. Esasen kadının siyasi, sosyal, ekonomik, eğitim gibi genel başlıklar altında toplanabilecek hakları ile toplumdaki yeri ve konumunun ne olması gerektiği üzerine yürütülen geniş çaplı tartışmalar, özelde toplumlar arasındaki sosyolojik farklılıklardan dolayı değişiklik göstermektedir.

Kadın hakları üzerine yürütülen tartışmaların içeriği ve fıkhi boyutu dışında güncel akımların konu üzerindeki etkisi de bu ihtilaflı alana tartışılması gereken başka bir boyut kazandırmaktadır. Kadın hakları söyleminin Batı’da karşılık bulduğu Feminist akımın Müslüman toplumlarda kadın hakları tartışmasının yürütüldüğü zemini de etkilediği görülmektedir. Bu etkileşimden hareketle İslami Feminizm söylemi Müslüman toplumların tartışılan konularından biri haline gelmiştir. Tartışmayı, toplumsal cinsiyet ve ataerkil aile yapılanması geleneğinin oluşturduğu perspektifle yorumlanmış İslam bağlamında yürüten kesimler de mevcuttur.

Bu bağlamda, Suudi Arabistan’ın İslam medeniyetinin doğduğu ve Müslümanların kutsiyet atfettiği toprakları ihata etmesi, bu topraklarda uygulanan politikaları İslami açıdan ayrıca önemli kılmaktadır.

Raporun tümü için tıklayınız.

Diğerleri