Yükleniyor...

Türkiye’deki Düşünce Kuruluşları

Türkiye’deki Düşünce Kuruluşları

Ankara Politikalar Merkezi (APM )

APM’nin temel amacı iç ve dış politika konularındaki uluslararası iletişimi güçlendirmek, fikir ve çözüm üretiminde katılımcılığın gelişmesine destek olmaktır. Küresel arenada coğrafyamızdaki ülke ve halkların düşünce ve önceliklerinin daha iyi anlaşılabilmesi için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmektir.


Ankara Strateji Enstitüsü

Ankara Strateji Enstitüsü (Ankara Strateji), Mart 2011’de kurulmuş olup siyasi partilerden ve çıkar gruplarından bağımsız olarak hukuk, ekonomi, politika ve toplumsal bilimler alanlarında çalışmalar yapan bir düşünce kuruluşudur.


Araştırma ve Etütler Merkezi (AREM)

Kuruluş amaçları arasında gündemi işgal eden ve gelecekte işgal edebilecek konularla ilgili hazırlıklar yaparak farklı kesimlerin, birim ve kişilerin yaklaşımlarını analiz ederek bakanlık makamını bilgilendirmek, bakanlık içinde ve dışında, istenildiğinde, danışmanlık hizmeti vermek, bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak yer almaktadır.


Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (BÜSAM)

Ulusal çıkar endeksli bir Türk güvenlik ve savunma yapılanmasıdır. Bu amaca uygun proaktif politika ve stratejiler geliştirilmesi için bilimsel çalışmalar yapmak, disiplinlerarası çalışmalarla 21. yüzyılda Türk dış politika ve güvenlik konularına düşünsel katkıda bulunacak bilimsel ve teknolojik projeler ve araştırmalar geliştirmek ana hedefleri arasındadır.


Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi

Dünyadaki ve yurt içindeki gelişmeleri takip ederek geleceğe yönelik öngörülerde bulunmak, Türkiye’nin ikili ve çok taraflı uluslararası ilişkilerine ve güvenlik stratejilerine, yurt içindeki siyasi, ekonomik, teknolojik, çevresel ve sosyo-kültürel problemlerine yönelik bilimsel araştırmalar yapmak, karar alıcılara millî menfaatler doğrultusunda gerçekçi, dinamik çözüm önerileri, karar seçenekleri ve politikalar sunmak amacıyla faaliyet yürütür.


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi

Merkezde Avrupa Birliği, Balkanlar, Boğazlar ve Ege Adaları, ekonomi araştırmaları ve uluslararası hukuk vb. birçok konuda araştırmalar yapılmaktadır.


Dış Politika Enstitüsü

Türk dış politikası ve uluslararası ilişkileri ilgilendiren konuları incelemek üzere 1974 yılında kurulmuş bağımsız bir araştırma kuruluşudur. Geçen 25 yıl içerisinde çalışmalarını stratejik ve bölgesel sorunlar ile uluslararası güvenlik sorunlarını kapsayacak şekilde genişletmiştir.


Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi (EDAM)

EDAM; akademi, sivil toplum, iş dünyası ve medya gibi Türk toplumunun farklı sektörlerinden oluşan bir üye ağını bir araya getirmektedir. Çeşitlilik arz eden bu yapı, farklı öngörü ve bakış açılarının karşılıklı etkileşimine açık, etkin bir platform oluşturmada EDAM’a önemli bir katkı sağlamaktadır. Türkiye ve Avrupa Birliği, dış politika ve güvenlik, silahların kontrolü, enerji ve iklim değişikliği, ekonomi ve küreselleşme gibi çeşitli konularda çalışmalar yürütmektedir.


Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM)

Merkezin amacı, ekonomik ve sosyal araştırmalar yapmak suretiyle ilmi gerçekleri toplumun hizmetine sunmak, sosyal sorunlara çözüm üretmek, stratejiler geliştirmek ve ülkemizin maddi ve manevi kalkınmasına katkı sağlamaktır.


Global İlişkiler Formu (GİF)

GİF, uluslararası platformlarda Türkiye’yi temsil etmiş ve saygınlık kazanmış siyasetçi, büyükelçi, akademisyen, silahlı kuvvetler mensubu, sanatçı, hukuk insanı, basın mensubu, iş adamı, iş kadını ve bürokratlardan oluşan 40 kişilik bir grup tarafından kurulmuştur.


Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (GASAM)

GASAM, gerçekleştireceği bilimsel ve stratejik çalışmalarla Pakistan, Afganistan, Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Maldiv Adaları’nın dahil olduğu Güney Asya ülkelerinin iç ve dış politikalarını, ekonomik ve sosyal yapılarını; kültürel, etnik, tarihî, dinî, askerî varoluşlarını; bölgenin stratejik, jeopolitik dengelerini, toplumsal hareketlerini, sorunlarını ve bölge ile ilgili konuları masalar oluşturarak yürüteceği kapsamlı araştırmalar, seminerler, konferanslar, yayınlar, eğitimler, inceleme gezileriyle Türkiye ve bölge ilişkilerini geliştirmeye katkıda bulunur.


Hürriyet Hukuk Hoşgörü Hareketi (3H Hareketi)

Özgürlükçü düşüncenin farklı akımlarından gençlerin kurduğu ve sürdürdüğü 3H Hareketi, ismini aldığı hürriyet, hukuk ve hoşgörü değerlerinin toplumsal ve siyasal hayatımızda bilinçli bir şekilde yer edinmesi için çalışmalarını sürdüren Türkiye’nin liberal gençlik hareketidir.


İNSAMER İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi

İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi bağımsız bir araştırma merkezidir. Merkez, insani yardım başlığı altına giren geniş bir yelpazede araştırmalar ve bilimsel makaleler üretmek üzere kurulmuştur. Merkezin temel amacı, dünyanın heryerine yönelik insani ve sosyal alanlarda araştırmalar yapmaktır. Bu çerçevede günlük makaleler, raporlar ve kitaplar hazırlayan merkez, periyodik veya serbest zamanlı seminer, konferans ve eğitim çalışmaları da yürütmektedir.


Karadeniz Araştırmaları Merkezi (KaraM)

KaraM Türkiye’nin kuzeyine düşen bölge ile ilgili stratejik ve toplum bilimsel araştırmalar yapmak, yapılmasını desteklemek ve yayınlamak amacıyla 2002 yılında kurulmuştur. Uzmanlık alanı olarak Karadeniz havzasını seçen ve adını bu şekilde belirleyen KaraM, Türkiye’nin Balkanlar, Kafkaslar ve Doğu Avrupa ile ilgili bilgi birikimine katkıda bulunmak üzere faaliyetini sürdürmektedir.


Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumu

Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu (KÜ-TÜSİAD-EAF) Türkiye’nin sürdürülebilir bir büyüme ortamında dengeli bir şekilde kalkınmasına katkıda bulunacak kısa ve uzun vadeli ekonomi politikaları alanında bilimsel bir araştırma platformu olmayı hedeflemektedir. Forum, küreselleşme ve AB’ye yakınlaşma sürecinde Türkiye’nin önündeki ekonomi politikası seçeneklerini değerlendiren, kısa ve uzun dönemli öngörülerde bulunmayı amaçlayan araştırmaları destekler.


Koç Üniversitesi Küreselleşme ve Demokratik Yönetişim (GLODEM)

Koç Üniversitesi’nin araştırma ve politika odaklı araştırma merkezidir. GLODEM’in ana amacı, ulusal ve uluslararası ekonomi ve politik etkileşim dinamiklerini analiz etmektir. Genelde küreselleşme ve politik ekonomi, barış ve çatışma çözümleme, demokratik yönetim alanlarında etkinlik gösterir.


Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı

1985 yılında bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulan vakıf, ülkemizin çözüm bekleyen ve gelecekte sorun olabilecek konularını belirleyerek seminer, konferans ve toplantılar düzenler, görüş, rapor ve analizler hazırlar.


Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi (MURCIR)

Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi (MURCIR) uluslararası ilişkiler alanındaki son gelişmeler hakkında akademik ve entelektüel bir forum oluşturmayı ve araştırmalar yapmayı amaçlamaktadır.


Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği (ORDAF)

ORDAF, Ortadoğu, Afrika ve İslam kültür ve medeniyetinin yayıldığı bölgeler üzerinde çalışma yapan araştırmacıları bir araya getirmek; aralarında iletişimi ve bilgi dolaşımını sağlamak; Ortadoğu ve Afrika konularında Türkiye Cumhuriyeti’nin ihtiyaç duyduğu akademik bilgi ve deneyime sahip uzmanların yetişmesi için gerekli alt yapıyı hazırlamak; Türkiye genelinde Ortadoğu, Afrika ve İslam dünyası alanlarında faaliyet gösteren bütün enstitü ve merkezler arasında koordinasyon ve iş birliğini oluşturmak için kurulmuştur.


Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM)

ORSAM, Ortadoğu algılamasına uygun olarak uluslararası politika konularının daha sağlıklı kavranması ve uygun pozisyonların alınabilmesi amacıyla kamuoyuna ve karar alma mekanizmalarına aydınlatıcı bilgiler sunar. Farklı hareket seçenekleri içeren fikirler üretir. Etkin çözüm önerileri oluşturabilmek için farklı disiplinlerden gelen, alanında yetkin araştırmacıların ve entelektüellerin nitelikli çalışmalarını teşvik eder.


Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ekonomik Araştırmalar Merkezi

Merkez, Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal gelişim sorunları hakkındaki teorik ve uygulamalı araştırmaları düzenlemeyi ve desteklemeyi, Türkiye’nin ve diğer gelişmekte olan ülkelerin gereksinimlerini karşılayacak olan ders kitapları hazırlamayı ve akademik toplantılar düzenlemeyi amaçlamaktadır.Orta ve Doğu Avrupa Stratejik Araştırmalar Grubu (ODSTA)

ODSTA, Ankara merkezli bir strateji topluluğudur. Rusya, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Belarus, Moldova, Litvanya, Letonya, Estonya, Hırvatistan, Slovenya, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova ve CEE komşu coğrafyalar üzerine çalışan uzman, akademisyen ve öğrenciler ODSTA çalışmalarına katılabilirler.


Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA)

SETA’nın amacı ulusal, bölgesel ve uluslararası sorunlara yönelik çalışmalar yapmak ve bunları kamuoyuna sunmaktır. SETA, siyaset, ekonomi ve toplum-kültür alanlarında bilgi üretmeyi ve üretilen bilimsel bilgiyi sorun çözücü formüller halinde sunmayı hedefler.


Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM)

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) 1995’te kanunla kurulmuş olup Mayıs 1995’ten bu yana aktif olarak faaliyet gösteren bir düşünce kuruluşu ve araştırma merkezidir. SAM, Türk dış politikasında karar alma mekanizmalarında görev yapanlara ilgili konularda bilimsel ve entelektüel danışmanlık ve geleceğe yönelik bir perspektif sağlamak amacıyla kurulmuştur.


Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE)

Demokratik değişim sürecinde kurumlarını yeniden yapılandıran ve uluslararası küresel güç mücadelesinin merkezinde yer alan Türkiye’de iç ve dış temel stratejik hedef ve sorunlar için düşünce üretmek, politikalar geliştirmek ve çözüm stratejileri önermek SDE’nin esas fonksiyonlarındandır.


Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAV)

TASAV, bilimsel kriterleri esas alarak raporlar hazırlamakta; seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları ve kurslar düzenlemekte; bilim kurulları, komisyonlar ve jüriler oluşturmakta; bu yönde ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliği ve katkı sağlayacak projeler geliştirmekte ve bu projelerin uygulanmasına her türlü desteği sağlamaktadır.


Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM)

TASAM, dünyadaki gelişmeleri takip ederek Türkiye’nin ikili, bölgesel ve çok taraflı uluslararası ilişkilerine; tarihî, kültürel, siyasi, iktisadi, hukuki, sosyolojik ve jeopolitik yapısına; içteki siyasi, ekonomik, sosyokültürel problemlerine yönelik bilimsel araştırmalar, incelemeler, analizler ve değerlendirmeler yaparak karar alıcılara gerçekçi, dinamik, yaratıcı, etkin çözümler ve karar seçenekleri üretmektir.


Türkiye Ekonomik Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)

“Ekonomi”, “Yönetişim” ve “Dış Politika” alanında çalışan TEPAV’da bu kapsamda 11 araştırma enstitüsü faaliyet göstermektedir.


Türkiye Ekonomik, Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (TESAM)

TESAM, temelleri 2000’li yılların başında atılmış bir Stratejik Araştırma Merkezi’dir. İç-dış politika ve güvenlik, ekonomi, hukuk ve toplumsal bilimler alanlarında faaliyet gösteren bağımsız bir think-tank kuruluşudur.


Ulusal Enerji Forumu

Ulusal Enerji Forumu, enerji sektöründe çalışanların bilgi edinme, geliştirme ve yönetme yeteneklerini arttırmak ve sürdürülebilir enerji politikalarının üretilmesini sağlamak amacı ile 2001 yılında kurulmuştur.


Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi-TÜRKSAM

Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası ve yurttaşlarının refahının sağlanmasına yardımcı olmak maksadıyla bölgesel ve Türkiye’yi doğrudan-dolaylı ilgilendirebilecek bölge dışı siyasi-ekonomik-teknolojik-askerî-dinî ve sosyokültürel gelişmeleri yakından izlemek, bu gelişmeler doğrultusunda karar vericilere yardımcı olabilecek güvenlik ve dış politika seçenekleri sunmak, kamuoyunu aydınlatmaya yardımcı olmak için kurulmuştur.


Uluslararası Kültürel Araştırmalar Merkezi (UKAM)

UKAM’ın amacı, başta Kürt sorunu olmak üzere, Türkiye’deki etnik grupların yaşadıkları kültürel ve siyasi sorunları tespit etmek, bu grupların kültür ve tarihleri konusunda akademik araştırmalar yapmak, bilimsel etkinlikler düzenlemek, siyaset, ekonomi, eğitim ve toplum gibi alanlarda bilgi üreterek bunları politika yapıcılar ve karar mekanizmalarına sorun çözücü formüller halinde sunmaktır.


Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Merkezi (USTAD)

2011 yılında kurulan USTAD, Mardin merkezli bir düşünce kuruluşudur. Çalışma konuları arasında, eğitsel faaliyetler, düşünsel faaliyetler, ar-ge çalışmaları, dokümantasyon çalışmaları, proje geliştirme, sosyal-kültürel çalışmalar, sivil inisiyatif çalışmaları, uluslararası ilişkiler, çevre, öngörüler/beyin fırtınaları, enerji, hukuk, sanayi, bilim-teknoloji, bölgesel ve ulusal güncel konular yer almaktadır.


Yıldız Teknik Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi

Merkezin ilgi alanını Türkiye siyaseti, ekonomisi, ulusal güvenlik ve dış politikasını ilgilendiren konular oluşturmaktadır.